1453. SMB Stedendriehoek Deventer-Apeldoorn-Zutphen

Vaststellen van een regionale structuurvisie Stedendriehoek, waarin maatregelen, inclusief locatiekeuzen, worden genomen voor natte en droge landschapsstructuur, wegenstructuur en openbaar vervoer, wonen, werken en recreatie.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-08-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing aanvulling op het MER
24-05-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-08-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de structuurvisie wordt een strategische milieubeoordeling (SMB) uitgevoerd op grond van de EU richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s. Het doel van de SMB is een goede onderbouwing van de locatiekeuze van met name woningbouw en bedrijventerreinen. Op grond van de EU richtlijnen vindt advisering door de Commissie op vrijwillige basis plaats. De richtlijn is nog niet vertaald in Nederlandse regelgeving. De Commissie is advies gevraagd over de Notitie reikwijdte en detailniveau SMB en over het milieueffectrapport. 

De SMB wordt relatief laat in de planontwikkeling uitgevoerd. De ontwikkeling van een visie op de meest gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stedendriehoek is al enkele jaren gaande. In die jaren is de probleemstelling al uitgekristalliseerd, zijn doelen al geformuleerd, zijn twee alternatieven onderzocht, maatschappelijk besproken en is een bestuurlijke voorkeur uitgesproken (vastgelegd in een ‘structuurbeeld’). De SMB is dus voor een belangrijk deel een verantwoording en toetsing van een traject dat al is doorlopen en een keuze die al voor een belangrijk deel gemaakt is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Frans Maas
prof. dr. Hans Mastop
prof.dr. Henk Meurs
ir. Sijmons

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen, Deventer

Bevoegd gezag
Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Brummen, Gorssel, Voorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018