1455. Pluimveehouderij Vrenken-Lormans, Heythuysen

Ombouw van een pluimveebedrijf van vleeskuikens naar scharrelkippen. Tevens omvat het voornemen een mestopslagloods. Ombouw van een pluimveebedrijf van vleeskuikens naar scharrelkippen. Tevens omvat het voornemen een mestopslagloods.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-07-2004 Datum kennisgeving
28-07-2004 Ter inzage legging van de informatie
15-09-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-10-2004 Kennisgeving MER
21-10-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
16-12-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-01-2005 Kennisgeving MER
14-01-2005 Ter inzage legging MER
26-01-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in het richtlijnenadvies aandacht voor de mogelijke stank uit de mestopslag. Zij geeft aan dat in het MER gezocht kan worden naar een meest milieuvriendelijk alternatief met verdergaande emissiebeperking van ammoniak, met het advies om daarbij het energieverbruik niet uit het oog te verliezen.

De richtlijnen voor het MER spitsen zich toe op de mogelijke stank uit de mestopslag. Voor het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) is te streven naar verdergaande emissiebeperking van ammoniak, waarbij het energieverbruik niet uit het oog moet worden verloren.

De Commissie concludeerde dat in het MER geen MMA was uitgewerkt en adviseerde daarom een aanvulling op het MER te laten opstellen. De gemeente Heyhuysen nam dit advies over.

De opgestelde aanvulling is een verbeterd MER dat volgens de Commissie het oorspronkelijke MER geheel kan vervangen. De aanvulling bevat de essentiƫle informatie en voldoet derhalve als document voor de besluitvorming over de vergunningaanvraag Wet milieubeheer. De Commissie adviseert de gemeente Heythuysen voorts om bij vergunningverlening er zorg voor te dragen dat de aantallen dieren, stalsystemen, mestopslag en emissies corresponderen met het MER en de aanvulling daarop. De opgestelde ontwerp-beschikking dd. 12 oktober 2004 wijkt op al deze punten af van de aanvraag en het MER, alsmede van de aanvulling op het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rick van Emous
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Vrenken-Lormans

Bevoegd gezag
Heythuysen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018