1462. Koude-/warmteopslaginstallatie SRTCA-terrein in Amsterdam

GTI Grote Projecten BV heeft het voornemen om een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO-systeem) in combinatie met warmtepompen en pieklast-ketels te realiseren voor de nieuw in te richten wijk Overhoeks te Amsterdam.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-2004 Datum kennisgeving
02-09-2004 Ter inzage legging van de informatie
08-11-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-05-2007 Kennisgeving MER
25-05-2007 Ter inzage legging MER
aanvulling
23-08-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingadvies en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Ten behoeve van het WKO-systeem heeft de initiatiefnemer een vergunningaanvraag op grond van de Grondwaterwet ingediend. De aanvraag betreft het ontrekken en infiltreren van grondwater tot een hoeveelheid van 5.400.000 m3 per jaar. Ten behoeve van de besluitvorming, waarbij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bevoegd gezag is, is een milieueffectrapport (MER) opgesteld

De Commissie vindt dat de ruimtelijke situering van de bronnen en de effectbeschrijving van de hydrologische aspecten heel helder in het MER zijn beschreven. Echter ten aanzien van de positieve energetische effecten en de invulling van het mma constateerde de Commissie aanvankelijk essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op de energieprestatie in relatie tot het grondwatergebruik en de robuustheid van het energiesysteem. De vragen en opmerkingen hierover zijn door de initiatiefnemer in een aanvulling op het MER behandeld.  Dit advies van de Commissie bevat het oordeel over het MER inclusief de aanvulling.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER in-clusief aanvulling aanwezig is.

Volgens de Commissie leverde de aanvulling essentiële milieu-informatie op. Uit de aanvulling blijkt dat er ten opzichte van het oorspronkelijke MER mogelijkheden zijn voor een verdere verbetering van de energieprestatie (53% ten opzichte van 41% besparing op primaire energie en 49% ten opzichte van 35% emissiereductie) en een vermindering van het grondwatergebruik met 23%.

Ten behoeve van de verdere  besluitvorming beval de Commissie o.a. aan om:

  • Energieprestatie en grondwatergebruik; rekening te houden met de uit de aanvulling naar voren komende mogelijkheden voor een verbeterde energieprestatie en vermindering van het grondwatergebruik.
  • Robuustheid van het energiesysteem; aandacht te besteden aan het instandhouden van de energetische balans in de bodem.
  • Bodem en water; aan te geven onder welke voorwaarden het spuien met chemicaliën mag plaatsvinden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Buitenhuis
dr. Kick Hemker

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GTI GROTE PROJECTEN BV

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 24 apr 2012