1466. Herontwikkeling CSM-terrein te Halfweg

realisatie van leisurevoorzieningen (onder andere een bioscoop), detailhandel en kantoren op het voormalige terrein van de CSM-suikerfabriek in Halfweg. Toetsing Herontwikkeling van het voormalig terrein van de CSM-suikerfabriek in Halfweg, bestaande uit een bioscoop, leisurevoorzieningen, detailhandel en kantoren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-09-2004 Datum kennisgeving
24-09-2004 Ter inzage legging van de informatie
11-11-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
30-03-2006 Kennisgeving MER
30-03-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing
Toetsing a
25-07-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar richtlijnenadvies heeft de Commissie aangegeven dat verkeer het kernonderwerp van het MER dient te zijn. Daarnaast is de beschrijving van de (verkeersgerelateerde) effecten op de woon- en leefomgevingskwaliteit een hoofdpunt voor het MER. Als laatste hoofdpunt wordt de samenvatting van het MER genoemd.

Toetsing

Tijdens de periode van toetsing zijn een nader onderzoek naar groepsrisico’s en een nader onderzoek naar luchtkwaliteit beschikbaar gekomen. Deze onderzoeken heeft de Commissie betrokken bij haar oordeel. De Commissie was van oordeel dat het MER, inclusief de nadere onderzoeken, op de onderdelen groepsrisico en luchtkwaliteit onvolledig was. Daarop zijn voor groepsrisico en luchtkwaliteit aanvullingen gemaakt.

De Commissie is van oordeel dat in het MER, de nadere onderzoeken en de aanvullingen tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De Commissie heeft onder andere nog de volgende adviezen voor het bevoegd gezag:


bij het besluit rekening te houden met de gevolgen van mogelijke groei van de doorzet van LPG op het naburige tankstation voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico, dan wel in samenwerking met de initiatiefnemer te komen tot beperkende maatregelen voor de doorzet;
bij het besluit rekening te houden met zwaardere toestellen op de Polderbaan van Schiphol en de overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico dat daar waarschijnlijke het gevolg van zal zijn in de afwegingen over dit initiatief op deze locatie te betrekken

 


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Harry Snel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Cobraspen

Bevoegd gezag
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018