1481. Golfbaan te Heythuysen, Roggel en Neer

Arbor Projecten BV is voornemens om aan Aan het Broek te Heythuysen een 18-holes golfbaan met bijpassende voorzieningen en accommodatie voor verblijfsrecreatie en toerisme te realiseren. Om dit project te realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Ten behoeve van de besluitvorming is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-11-2004 Datum kennisgeving
19-11-2004 Ter inzage legging van de informatie
18-01-2005 Advies uitgebracht
richtlijnenadvies
Toetsing
16-05-2007 Kennisgeving MER
16-05-2007 Ter inzage legging MER
11-07-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in het MER aandacht voor: 

  • probleem- en doelstelling van het initiatief;
  • alternatieven voor de inrichting van de golfbaan en hoe deze alternatieven zijn afgewogen;
  • informatie voor de gebiedsbescherming (Ecologische Hoofdstructuur);
  • effecten van eventuele ingrepen op de waterhuishouding van de direct buiten het golfterrein gelegen percelen;
  • effecten op doelsoorten;
  • verkeerseffecten en afgeleide effecten van verkeer;
  • positieve milieueffecten die de activiteit te weeg kan brengen (andere bemesting, landschap);
  • samenvatting.
     

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is. Het MER is van hoge kwaliteit, goed leesbaar en geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, de alternatieven en de effecten daarvan op het milieu.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Ton van der Maarel
drs. Frank Saris
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Arbor Projecten B.V.

Bevoegd gezag
Heythuysen
Roggel en Neer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018