1482. Pluimvee- en Kalkoenhouderij Maatschap Lichtenberg te Koningsbosch

Aanpassing van de inrichting voor het houden van 90.000 opfoklegkippen, 62.500 legkippen en 800 vleeskalkoenen     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-12-2004 Datum kennisgeving
02-12-2004 Ter inzage legging van de informatie
25-01-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-01-2006 Kennisgeving MER
12-01-2006 Ter inzage legging MER
14-06-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:  

  • de toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf en de depositie van ammoniak op de nabijgelegen verzuringgevoelige gebieden in relatie tot de achtergronddepositie van ammoniak;
  • een kwantitatieve omschrijving van geurhinder vanuit de stallen in termen van mestvarkeneenheden en stankcirkels;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming.
In het MER moeten de eventuele consequenties voor het initiatief aangegeven worden van het feit dat de huidige bouwvergunning voor de stallen P1 en P2 door de rechtbank vernietigd is, met name waar het gaat om de vaststelling van de bestaande emissierechten voor ammoniak en geur.

 

De Commissie is van oordeel dat in het MER tezamen met de aanvulling de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Aanvankelijk constateerde de Commissie in het MER enkele essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op de beschrijvingen voor de geurhinder, de fijn stofemissies en de luchtbehandeling bij mestopslag. Ook ontbrak een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma). De aanvulling op het MER voorziet in de benodigde informatie.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rick van Emous
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Lichtenberg

Bevoegd gezag
Echt-Susteren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018