1489. Realisatie Jachthaven "De Schelphoek" te Hoorn

Om de havencapaciteit van Hoorn uit te breiden wil de gemeente de ontwikkeling van een nieuwe jachthaven aan de Zuiderzeedijk, op de locatie Schelphoek, mogelijk maken. De jachthaven zal plaats bieden aan 500 tot 800 ligplaatsen.     Toetsing Aanleg van een jachthaven met nautische voorzieningen

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-12-2004 Datum kennisgeving
22-12-2004 Ter inzage legging van de informatie
01-03-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
17-05-2006 Kennisgeving MER
17-05-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
17-05-2006 Kennisgeving MER
17-05-2006 Ter inzage legging MER
13-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

 

Jachthaven de schelphoek bestaat uit 500 à 800 ligplaatsen, een zeilopleidings- en een zeilwedstrijdcentrum, nautische bedrijvigheid en waterwoningen. De Schelphoek ligt net buiten Natura-2000 gebied Markermeer.

 

Richtlijnen

 

Daar het plan van invloed kan zijn op de vogelpopulaties, is hier mogelijk de externe werking van belang.

 

De belangrijkste punten voor het MER zijn: een goed inzicht in het plan en het programma, de effecten op de beschermde watervogelsoorten en de maatregelen die mogelijk zijn ter voorkoming van deze effecten.

 

Toetsing

Bij het MER is een passende beoordeling gevoegd, waarin is onderzocht of het project significante gevolgen kan hebben voor het Markermeer. Tijdens de toetsing heeft Commissie enkele tekortkomingen geconstateerd in de passende beoordeling. Daarop is een aanvulling opgesteld. De aanvulling heeft nog niet ter visie gelegen, de Commissie adviseert dit bij het ontwerpplan te doen.

 

De effecten van de jachthavenuitbreiding worden in de passende beoordeling en de aanvulling voor aalscholver, krakeend, kuifeend en meerkoet als mogelijk negatief beoordeeld. Significant negatieve gevolgen worden daarbij uitgesloten. Op grond van de aanvulling acht de Commissie deze conclusie aannemelijk. Zij maakt enkele kanttekeningen, die in de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet verwerkt kunnen worden.

 

Door de ongunstige situatie van de driehoeksmossel in het Markermeer, vanaf september een belangrijke voedselbron, zijn ook de perspectieven voor de kuifeend niet gunstig. De Commissie acht het zonder mitigerende maatregelen niet uitgesloten dat de extra vaarbewegingen in nazomer en vroege herfst met name voor kuifeenden kunnen leiden tot significant storende effecten. De Commissie doet enkele aanbevelingen voor mitigerende maatregelen.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoorn

Bevoegd gezag
Hoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018