1498. Spitsstrook A1 Hoevelaken - Barneveld Zuidbaan

Het in gebruik nemen van de vluchtstrook als spitstrook op de zuidelijke rijbaan van de A1 Hoevelaken-Barneveld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-01-2005 Datum kennisgeving
10-01-2005 Ter inzage legging van de informatie
15-03-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-02-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het kader van de Spoedwet wegverbreding heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het voornemen om op de zuidelijke rijbaan van de A1 op het traject Hoevelaken-Barneveld de vluchtstrook in gebruik te gaan nemen als spitsstrook. Voor het besluit hierover wordt de m.e.r. procedure gevolgd. De Commissie beschouwt de geluid- en lucht effecten als hoofdpunten voor het MER. Zij vraagt in haar advies o.a. aandacht voor:

  • Gebruik van recente verkeersgegevens
  • De beschrijving van een 80 km/uur regime
  • Beschrijving van alle relevante geluideffecten ( relevant = >1 dB(A))

De Commissie heeft het MER getoetst en is van mening dat de essentiële informatie voor besluitvorming ten behoeve van het wegaanpassingsbesluit in het MER aanwezig is.

Bij de modellering van de verkeersafwikkeling is geen rekening gehouden met het knelpunt knooppunt A1 - A30 bij Barneveld waardoor verwacht kan worden dat de toekomstige verkeersdoorstroming in de periode 2015-2020 lager zal zijn dan de gemodelleerde doorstroming in het MER.

De Commissie adviseert om bij het wegaanpassingsbesluit de huidige status in de besluitvorming over plannen voor uitbreiding van de capaciteit van het knooppunt A1 - A30 toe te lichten en te onderbouwen dat de in het MER gehanteerde verkeersprognoses voor de periode 2015 tot 2020 hierdoor valide zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ing. Eugène de Beer
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018