1500. Verkenning Kustverdedigingstrategieën Zwakke Schakels Noord-Holland (SMB)

De provincie Noord-Holland en het waterschap moeten maatregelen uitvoeren om de kustverdediging in Noord-Holland-Noord ook in de toekomst op het vereiste veiligheidsniveau van 1:10.000 te houden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-01-2005 Datum kennisgeving
27-01-2005 Ter inzage legging van de informatie
18-03-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
22-12-2005 Kennisgeving MER
22-12-2005 Ter inzage legging MER
08-02-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft de provincie Noord-Holland verzocht om een gemotiveerde en inzichtelijke afweging te geven over maatregelen bij de zogenoemde 'zwakke schakels' in de kustverdediging in dat gebied.

Om deze provinciale afweging zo goed mogelijk te onderbouwen heeft de provincie besloten vrijwillig de procedure van strategische milieubeoordeling te doorlopen. De provincie wil dat de gevolgen van de te nemen maatregelen en mogelijke alternatieven integraal in beeld worden gebracht, dus niet alleen de milieuaspecten, maar ook de economische, maatschappelijke en ruimtelijke aspecten. De provincie spreekt daarom van een 'Integrale beoordeling'.

De startnotitie zet per kustvak verschillende maatregelen naast elkaar. Eén groep maatregelen gaat uit van een zeewaartse versterking door het aanbrengen van extra zand voor de kust of het aanleggen van landhoofden, een tweede van het versterken van de zeewering zelf en een derde groep van het landwaarts verbreden van de duinen.

Omdat er vele combinatiemogelijkheden zijn, is de Commissie in haar advies over de reikwijdte en het detailniveau ingegaan op de mogelijkheden om de alternatieven goed te motiveren en te structureren. Continuïteit is in haar ogen een belangrijk uitgangspunt. Diverse alternatieven kunnen invloed hebben op Vogel- en Habitatrichtlijngebieden langs de kust. Het advies bevat ook aanbevelingen om enerzijds de benodigde informatie te beperken, maar anderzijds voldoende zekerheid te geven dat de voorgestelde maatregelen inderdaad uitvoerbaar zijn binnen het natuurbeschermingsregime.

Bij de toetsing geeft de Commissie aan dat zij vindt dat de Integrale beoordeling Zwakke Schakels Noord-Holland heeft bijgedragen tot een betere onderbouwing van reeds aanwezige inzichten over de aanpak van de zwakke schakels langs de Noord-Hollandse kust. Bovendien zijn er interessante en bruikbare nieuwe inzichten naar voren gekomen. Wel wijst zij op enkele inconsistenties in het rapport en op punten waarover in het verdere besluitvormingsproces nog meer of betere informatie beschikbaar moet komen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Pieter Janse
prof. ir. Eric Luiten
drs. Yvonne van Manen
prof. dr. ir. Marcel Stive

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Holland

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018