1524. Gebiedsontwikkeling Perkpolder

De gemeente Hulst en de provincie Zeeland willen in het gebied ‘de Kop van Hulst’ een aantal nieuwe functies ontwikkelen, waaronder realisatie van een jachthaven, de bouw van woningen en aanleg van een golfbaan. Daarnaast wil Rijkswaterstaat Zeeland landbouwpolders grenzend aan de voormalige veerhaven van Perkpolder omzetten naar natuur en de primaire waterkering binnenwaarts verleggen. Tenslotte wil de provincie de N60 herprofileren. Voor deze gehele ‘Gebiedsontwikkeling Perkpolder’ is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER dient als informatie voor de besluitvorming over het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Hulst.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-02-2005 Datum kennisgeving
23-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
28-04-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-12-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-12-2007 Kennisgeving MER
19-12-2007 Ter inzage legging MER
15-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie op plan-m.e.r. niveau in het MER aanwezig is. Het MER is helder van opzet en goed leesbaar. De Commissie acht het detailniveau van de informatie echter onvoldoende om tevens als besluit-MER voor het planonderdeel ‘golfbaan’ te kunnen dienen. Uit het MER blijkt dat het voornemen mogelijk significante gevolgen heeft voor vogels en zeehonden, door toename van betreding van zandplaten. Het bevoegd gezag zal bestuurlijk moeten borgen dat er geen toename van deze verstoring zal plaatsvinden. Een betredingsverbod van zandplaten, alsmede een effectieve handhaving van dit verbod, is een belangrijk middel om verstoring te beteugelen. Indien er in het bestemmingsplan geen zekerheid kan worden gegeven over deze mitigerende maatregelen is het nodig om de ADC-fase uit de Habitattoets te doorlopen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
drs. Sjef Jansen
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
waterschap Zeeuws Vlaanderen
Gemeente Hulst

Bevoegd gezag
Zeeland
Gemeente Hulst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018