1526. Woningbouw- en werklocaties in Urk

het realiseren van 3.600 – 3.800 woningen en een bedrijventerrein van ca. 20 ha aan de oostkant van Urk.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-03-2005 Datum kennisgeving
04-03-2005 Ter inzage legging van de informatie
03-05-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
15-09-2005 Kennisgeving MER
15-09-2005 Ter inzage legging MER
18-11-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente Urk is voornemens om aan de oostkant van Urk 3.100 – 3.300 woningen en circa 132 hectare bedrijventerrein te realiseren. Om de ontwikkeling hiervan mogelijk te maken worden verschillende bestemmingsplannen vastgesteld. Ten behoeve van het besluit voor het eerste bestemmingsplan is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld.

In haar advies stelt de Commissie dat de Noordoostpolder belangrijke archeologische en cultuurhistorische waarden heeft. Daarnaast vormt de waterhuishouding een belangrijk aandachtspunt bij het realiseren van de woonwijk op deze laaggelegen locatie. De effecten op deze waarden moeten in het MER beschreven worden.

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-wezig is en heeft waardering voor de manier waarop de thema-alternatieven zijn ontwikkeld. Daarbij wordt geadviseerd om bij de uitwerking van deelgebied 1 in te gaan op de mogelijkheden van een aangepast waterpeil. Tevens wordt geadviseerd de precieze situatie van de rugstreeppad te onderzoeken en zo mogelijk in de plannen in te passen. De eventueel noodzakelijke compensatie voor de Rugstreeppad kan mogelijk in de zone van de EVZ Urkerdwarspad worden gerealiseerd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Jan Hellinga
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Urk

Bevoegd gezag
Urk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 26 mei 2021