1529. Transformatie Strijp-S in Eindhoven

Park Strijp Beheer B.V. (initiatiefnemer), een samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven en Volker Wessels, wil de komende 15 jaar Strijp-S, een 27 ha groot bedrijventerrein in het centrum van Eindhoven, transformeren naar een multifunctionele stadswijk. Beoogd wordt Strijp-S ruimte te laten bieden aan 440.000 m2 stedelijke functies, waarvan: 285.000 m2 woonruimte (2.000 tot 2.500 woningen); 92.000 m2 kantoren; 21.000 m2 detailhandel; 10.000 m2 voorzieningen, waaronder publiektrekkende recreatieve en culturele voorzieningen; Voor 32.000 m2 staat de invulling nog open.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-03-2005 Datum kennisgeving
09-03-2005 Ter inzage legging van de informatie
18-05-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing a
16-08-2006 Kennisgeving MER
16-08-2006 Ter inzage legging MER
22-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
13-06-2007 Kennisgeving MER
13-06-2007 Ter inzage legging MER
03-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Voor de transformatie is een nieuw bestemmingsplan nodig, waarvoor de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven bevoegd gezag is.

Ten behoeve van de besluitvorming is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.  Op 22 december 2006 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) een negatief toetsingsadvies uitgebracht over dit MER.  In dit advies heeft de Commissie geadviseerd een aanvulling op het MER te maken vanwege de tekortkomingen op het gebied van de ontwikkelingen in relatie met Strijp-S, het meest milieuvriendelijke alternatief en externe veiligheid (algemeen). Daarnaast heeft de Commissie in haar advies aanbevelingen gegeven over de milieuaspecten verkeer, geluid, lucht, bodem, water en cultuurhistorische waarden.

Het advies tot aanvulling is opgevolgd. Dat heeft uiteindelijke geresulteerd in een nieuw MER. De Commissie heeft hierover een positief toetsingsadvies uitgebracht. Het is een goede service aan de lezer dat alle informatie (oude MER en aanvullingen) in een rapport zijn samengevoegd.

Ten behoeve van de verdere uitwerking en besluitvorming beval de Commissie o.a. aan om:

  • Ontwikkelingen in relatie met Strijp-S; extra aandacht te besteden aan het behalen van mogelijke milieuvoordelen bij een gebiedsgerichte aanpak.
  • Externe veiligheid; de planning voor de afronding van de risicostudie en besluitvorming goed te bewaken, zodat de besluitvorming over de risico’s en het maatregelenpakket zal plaatsvinden voordat het bestemmingsplan Strijp-S wordt vastgesteld.
  • Meest milieuvriendelijke alternatief; aandacht te besteden aan de mogelijke milieuvriendelijke maatregelen in Strijp-S en indien aanvullende maatregelen worden getroffen bij de monitoring en evaluatie de effecten van de maatregelen in beeld te brengen (kwantificering).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Jos Cuijpers
ir. Jon van Dijk
drs. Wilfried Hessing
Theo Knottnerus

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Park Strijp Beheer B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 2000 woningen in bebouwde kom

Bijgewerkt op: 18 dec 2007