153. Afvalverwerkingslocatie 'De Marsen' (IJsseldelta/Zwolle)

De initiatiefnemers beogen de aanleg van een regionale afvalverwerkingslocatie voor bouw- en sloopafval, bedrijfsafvalstoffen, plantsoen- en tuinafval, verontreinigde grond en zuiveringsslib. Hierbij worden als verwerkingstechnieken gebruikt:   procesmatige verwerking van bouw- en sloopafval;  compostering van plantsoen- en tuinafval;  gecontroleerd storten van het overige afval. Door het samenwerkingsgebied is een gebied van 120 ha aangewezen, waarbinnen nog een nadere plaatsbepaling dient plaats te vinden: circa 50 ha moet voor de afvalverwerking worden gereserveerd. Het project is echter gestaakt.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-10-1987 Datum kennisgeving
09-10-1987 Ter inzage legging van de informatie
04-12-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In februari 1991 is het MER afgerond. Vergunningaanvragen worden echter niet ingediend. Onduidelijk is waarom. In 1995 wordt aangekondigd dat het voornemen is om in 1996 het voornemen bestaan om de vergunningaanvragen alsnog in te dienen, met een actualisatie van het MER. In 1996 wordt het project echter definitief gestaakt. 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
ir. Ben Kreiter
ir. Slebos
drs. Winkel

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zwolle
Samenwerkingsgebied Afvalverwijdering Regio IJsseldelta

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Zuiveringsschap West-Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 17 dec 2018