1532. Offshore Windpark Scheveningen Buiten

Evelop heeft het voornemen op zee, op ca. 30 km uit de kust ter hoogte van Scheveningen het offshore windpark Scheveningen Buiten te bouwen, bestaande uit 89 windturbines met een ashoogte van ca 77 meter en een vermogen van 3,6 MW. Het windpark beslaat een oppervlakte van ca. 31 km2 (exclusief veiligheidszone). In de Beleidsregels inzake toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr) op installaties in de exclusieve economische zone is vastgelegd dat in het kader van de vergunningprocedure de m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-03-2005 Datum kennisgeving
15-03-2005 Ter inzage legging van de informatie
16-05-2005 Advies uitgebracht
Toetsing
09-05-2007 Kennisgeving MER
09-05-2007 Ter inzage legging MER
24-07-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie acht in het MER en de aanvulling voldoende informatie aanwezig om het milieubelang een volwaardige rol te kunnen laten spelen in de besluitvorming over de Wbr-vergunning. De Commissie concludeert dat, gezien de kennisleemtes en onzekerheden in de effectbepaling, significante gevolgen van onderwatergeluid op zeezoogdieren op voorhand niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten. De Commissie adviseert daarom om bij de verdere besluitvorming over de vergunningverlening aandacht te besteden aan:

  • de consequenties hiervan gelet op het afwegingskader van artikel 6 van de Habitatrichtlijn;
  • de mogelijkheden om mitigerende maatregelen in te zetten;
  • de monitoring van zeezoogdieren en evaluatie van de (cumulatieve) effecten van onderwatergeluid op zeezoogdieren.


Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Norbert Dankers
ir. Johan de Jong
Jan Nipius
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Evelop B.V.
Ballast Nedam

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.1 tot 1-4-2011: Installaties in, op of boven zeebodem (m.u.v. boortorens) bevestigen, bij windmolens >= 15megawatt of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018