154. Grondwaterwinning in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Het provinciale beleid inzake drink- en industriewatervoorziening is gebaseerd op het Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland (1984). Op basis hiervan is de nota Langetermijnbeleid Drink- en Industriewatervoorziening Zuid-Holland (1985) en het Grondwaterplan Zuid-Holland (1986) opgesteld. Hierin is bepaald, dat grondwater in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en oevergrondwater langs de Lek een belangrijke rol moeten gaan spelen in de veiligstelling van de drinkwatervoorziening van Zuid-Holland als geheel. Berekend is, dat tegen het jaar 2010 een tekort van 25 miljoen m3 zal zijn ontstaan. Dit moet worden opgevuld met de uitbreiding van de grondwaterwinning. Het onderzoek in het kader van m.e.r. valt uiteen in twee fasen:  een globaal regionaal onderzoek naar geschikte locaties voor de uitbreiding van de grondwaterwinning met inbegrip van diepte en omvang, door de provincie. Dit onderdeel van het onderzoek is op vrijwillige basis bij de m.e.r. betrokken; een gedetailleerd onderzoek naar de geselecteerde alternatieven met het oog op de vergunningaanvragen door het drinkwaterbedrijf Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-08-1987 Datum kennisgeving
26-08-1987 Ter inzage legging van de informatie
30-10-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Startnotitie
Toetsingsadvies
Toetsing
12-07-1989 Kennisgeving MER
12-07-1989 Ter inzage legging MER
19-10-1989 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In de toetsing was de Commissie van mening, dart het MER systematisch en deskundig was opgesteld. Zij complimenteerde de opstellers met het programma, dat was toegepast voor berekeningen aan de grondwaterstroming. De Commissie oordeelde verder dat bij deze m.e.r. ten onrechte was voorbijgegaan aan het aspect volksgezondheid, en aan de mogelijkheden van diepinfiltratie in weidegebieden (anders dan als compenserende maatregel). 

De provinciale Statencommissie voor Waterhuishouding en Waterschappen heeft in april 1990 met het plan ingestemd. Hierbij is onder meer besloten om voorshands de vergunningverlening te beperken tot de kortetermijnbehoefte: een wincapaciteit van ca. 9 à 10 miljoen m3. Voor de langetermijnbehoefte van de overige 20 miljoen m3 zal in een beleids-m.e.r. nader onderzoek worden gedaan naar het gebruik van grondwater. Deze herbezinning is ingegeven door de kwetsbaarheid van oevergrondwater – een punt dat door de Commissie bij de toetsing van de eerste-fase-MER was aangegeven – en de ecologische gevolgen van de grondwaterwinning.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wennemar Cramer
ir. Grakist
ir. Vaessen
prof. mr. Wessel
drs. Jaap Wiertz

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Drinkwaterleidingbedrijf De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007