1542. Winning van aardgas uit de gasvelden Westbeemster, Middelie en Rustenburg

De NAM heeft het voornemen om het aardgas uit de velden Westbeemster, Middelie en Rustenburg, behorende tot de winningsvergunning “Middelie”, te gaan winnen vanaf de bestaande locaties Westbeemster en Middelie-Beemster in de gemeente Beemster. Vanaf de locatie Westbeemster zal een natgastransportleiding worden aangelegd voor het transport van het onbehandelde gas naar de locatie Middelie-Beemster, waar een gasbehandelingsinstallatie zal worden gerealiseerd. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-03-2005 Datum kennisgeving
24-03-2005 Ter inzage legging van de informatie
27-05-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
10-01-2006 Kennisgeving MER
10-01-2006 Ter inzage legging MER
29-03-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in haar richtlijnenadvies (mei 2005) met name aandacht voor:

  • Gevolgen voor natuur en landschap door de voorgenomen activiteit;
  • De mate van bodemdaling en de gevolgen daarvan voor de waterhuishouding en het optreden van lichte aardbevingen;
  • De gevolgen voor de externe veiligheid door calamiteiten en incidenten tijdens de boorfase, de gaswinning en het transport van het gas;
  • Presenteer een zelfstandig leesbare samenvatting, met goed kaartmateriaal, die duidelijk is voor burgers en geschikt voor bestuurlijke besluitvorming.
 

De richtlijnen zijn op 30 mei 2005 door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Het advies voor de richtlijnen is daarin volledig overgenomen.

 

In haar toetsingsadvies (maart 2006) geeft de commissie aan dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. De besproken varianten zijn helder evenals de gemaakte keuzen in het voorkeursalternatief. De commissie vindt de effectbeschrijving van landschap, cultuurhistorie en ecologie goed en waardevol bij het nemen van het besluit. De gevolgde benadering met betrekking tot de bodemdaling vindt de commissie overtuigend.

 

De Commissie adviseert om bij de nog te nemen besluiten over de bouw van een hotel/restaurant rekening te houden met de externe veiligheidscontouren van de gaswinningactiviteiten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Marinus Kooiman
ir. Robbert de Vries
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NAM

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3
D08.2 tot 1-4-2011: Buisleiding voor aardgas >= 5km in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 09 jan 2008