1555. Recreatieontwikkelingen Bergse Heide, Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom wil de toeristische en natuurwaarde van het gebied Bergse Heide versterken. Daarom moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Er zijn plannen voor: de aanleg van een openbare commerciële 18 holes golfbaan, de aanleg van een ‘Short- en FunGolf’ voorziening en de herinrichting en uitbreiding van bestaande terreinen voor verblijfsrecreatie. Voor deze en enkele andere nieuwe ontwikkelingen in het gebied zijn verschillende partijen initiatiefnemer. Op termijn zal sprake zijn van de inrichting van een natte verbindingszone langs de Kraggeloop en het realiseren van een landgoed.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-05-2005 Datum kennisgeving
09-05-2005 Ter inzage legging van de informatie
30-06-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
27-06-2006 Datum kennisgeving
27-06-2006 Ter inzage legging van de informatie
26-09-2006 Advies uitgebracht
Aanvullend richtlijnenadvies
Toetsing
22-05-2007 Kennisgeving MER
22-05-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing a
27-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In eerste instantie was de golfbaan in de ecologische hoofdstructuur gepland. Uiteindelijk werd een andere locatie in het plangebied gevonden. Daarom legde de gemeente een aangepaste startnotitie ter visie. Door de nieuwe locatie vindt minder natuuraantasting plaats en blijkt het voornemen beter inpasbaar in het vastgestelde natuurbeschermingsbeleid. Dat komt uit het MER goed naar voren.

Voor het aspect "water" heeft de Commissie om aanvullende informatie gevraagd. Daarom is het (positieve) toetsingsadvies later uitgekomen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Henk Otte
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bergen op Zoom

Bevoegd gezag
Bergen op Zoom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018