1567. Varkenshouderij te Rutten

van een nieuw varkensbedrijf in Rutten. De huidige milieuvergunning betreft een vergunning voor een gesloten varkenshouderijbedrijf met 882 fokzeugen, 3.200 gespeende biggen, 362 opfokzeugen en 6.080 vleesvarkens. De nieuwe vergunningaanvraag betreft 13.175 vleesvarkens.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-04-2005 Datum kennisgeving
21-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
01-06-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie merkt op dat de aanlegfase volgens de startnotitie begin 2005 wordt afgerond en dat voor de m.e.r. dus de milieugevolgen en alternatieven voor een reeds gerealiseerde situatie in beeld gebracht zullen worden. Dit beperkt uiteraard de meerwaarde van het op te stellen milieueffectrapport (MER). In het richtlijnenadvies heeft de Commissie de volgende hoofdpunten voor het MER aangegeven: 1) de beschrijving van de ammoniakemissie en –depositie; 2) geurhinder in termen van mestvarkeneenheden (mve) en stankcirkels; 3) de beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op reductie van stank naar de woonomgeving en ammoniakdepositie op kwetsbare natuurgebieden; 4) een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
dr. ir. Nico Ogink

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bavar BV

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018