1575. Electriciteitscentrale Eemshaven

de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale van 800 MWe in de Eemshaven.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-04-2005 Datum kennisgeving
21-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
29-06-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Een joint venture van ENECO en International Power plc (IPR) heeft het voornemen om een aardasgestookte elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch vermogen van circa 800 MWe te bouwen en te exploiteren. 

 

De Commissie vraagt in haar advies met name aandacht voor:

  • Luchtkwaliteit. Leg uit hoe het voornemen past binnen het Nederlandse en Europese beleid voor CO2, NOx en fijn stof en welke rol deze beleidsdoelstellingen hebben gespeeld bij de vormgeving van het voornemen. Leg een relatie met het Besluit luchtkwaliteit (BLK) 2005 en het Nationaal luchtkwaliteitsplan 2004. Beschrijf zonodig de compenserende maatregelen ten aanzien van NOx en fijn stof zoals bedoeld in artikel 7 van het BLK 2005. Ga in op ale mogelijke maatregelen om overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen te voorkomen en treedt hierover zonodig met andere partijen in overleg;
  • Energierendement. Beschrijf de mogelijkheden voor het optimaliseren van het energierendement. Daarbij gaat het zowel om technische mogelijkheden als voor optimalisatie van het warmtegebruik, inclusief voor- en nadelen van een bijstookinstallatie;
  • Koeling. Beschrijf en beoordeel de koelwaterlozing via de BREF-koeling, LBOW-beoordelingssystematiek warmtelozingen en de CIW-emissie-immissie beoordelingssystematiek voor stoffen en preparaten. Gebruik hierbij aanvullend de Handreiking Koelwater van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Geef in het algemeen aan welke mogelijkheden er zijn om het lozingsdebiet of de warmtevracht te reduceren;
  • Natuur en landschap. Ga in op flora, fauna en ecologische waarden op en in de omgeving van de locatie Eemshaven. Geef aan of er in de omgeving van de nieuwe centrale gebieden liggen die op grond van milieuaspecten een speciale status hebben of krijgen. Ga in op de landschappelijke inpassing van de centrale in de omgeving;
  • Uitwerking meest milieuvriendelijke alternatief (MMA). Ga bij het MMA in op mogelijkheden van een ecologisch vriendelijk ontwerp van de centrale. Geef een analyse van de optimalisatie van de in- en uitlaat van koelwater en recirculatie en van de mogelijkheden voor afname van warmte door derden;
  • Samenvatting. Presenteer een zelfstandig leesbare samenvatting, met goed kaartmateriaal, die duidelijk is voor burgers en geschikt voor bestuurlijke besluitvorming. Presenteer de samenvatting ook in het Duits.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Cor Coenrady
dr. Henk Everts
ir. Huub Stassen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Marianne Monninkhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ENECO

Bevoegd gezag
Groningen
Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007