160. Waterbeheer Veerse Meer

Na het gereed komen van de Oosterscheldewerken moet het waterbeheer van het Veerse Meer definitief worden geregeld. Voor dit waterbeheer komen in aanmerking een groot aantal keuzemogelijkheden met peil be heers - en waterkwaliteitsmaatregelen, zoals diverse (wis se lende) peilen, uitwisseling/doorspoeling met water uit de Ooster schelde of Noordzee en gedeeltelijk afleiden van pol derwaters. Voor de beleidsanalyse ten behoeve van de de fini tieve keuze van het waterbeheer is een MER ver vaardigd.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-10-1987 Datum kennisgeving
05-10-1987 Ter inzage legging van de informatie
03-12-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-06-1990 Kennisgeving MER
12-06-1990 Ter inzage legging MER
26-10-1990 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies werd gesteld dat het MER vol doende informatie bevat voor het ne men van het peilbesluit, de beslissing om een door laat mid del met een zo groot mogelijk debiet in te richten en de beslissing tot het uitvoeren van enkele aan vullende be heermaatregelen in het Veerse Meer. Voor afgaande aan de na dere be sluit vorming ten aanzien van het integrale waterbeheer zou naar de mening van de Commissie eerst aanvul lend on derzoek in het ka der van de eva lu atie achteraf bij m.e.r. moe ten plaats vinden. Het be sluit vor mings pro ces over het peilbesluit is nog niet afgerond. Eerst wordt de aanleg van een doorlaatmiddel in de Zand-kreekdam nagestreefd. Over dit doorlaatmiddel heeft medio 2000 een MER-plichtbeoordeling plaats gevonden.

In 2002 is begonnen met de aanleg van het doorlaatmiddel in de Zandkreekdam. In het voorjaar van 2004 moet het klaar zijn.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Bijkerk
prof. dr. ir. van Dam
dr. Joenje
mr. ir. van der Lee
prof. dr. Ringelberg

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: ir. Goudswaard

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C27.2 tot 1-4-2011: Wijzigen (streef)peil grote meren (Veerse -, IJssel-, Marker-, Rand-, Grevelingen, Haringvliet)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018