1600. Uitbreiding Golfbaan Rijk van Nijmegen, Groesbeek

uitbreiding van de bestaande 27-holes golfbaan “Het Rijk van Nijmegen” met 9 holes.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-05-2005 Datum kennisgeving
10-05-2005 Ter inzage legging van de informatie
16-06-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
13-06-2006 Kennisgeving MER
13-06-2006 Ter inzage legging MER
04-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De golfbaan “Het Rijk van Nijmegen” heeft het voornemen om de bestaande 27-holes golfbaan uit te breiden met 9 holes. Voor het voornemen is een vrijstelling van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek is het bevoegde gezag voor deze vrijstelling. Ten behoeve van het besluit over de vrijstelling is een milieueffect rapport (MER) opgesteld. In het richtlijnenadvies werd speciale aandacht gevraagd voor landschap en natuur:

  • duidelijk moet worden gemaakt hoe in het ontwerpproces is omgegaan met karakteristieke kenmerken van het landschap en de veranderingen in de ruimtelijke structuur moeten inzichtelijk gemaakt worden;
  • aangegeven moet worden welke inrichtingsmaatregelen genomen worden om natuurontwikkelingen mogelijk te maken.
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het is een goed leesbaar MER met bruikbaar kaarten en duidelijke illustraties. Daarmee onderscheid het MER zich positief ten opzichte van veel andere milieueffectrapportages van soortgelijke projecten waarover de Commissie adviseert.

Daarbij adviseert de Commissie om te overwegen om de openheid van het landschap zo veel mogelijk te behouden door terughoudend beplanting toe te passen en als men kiest om het leefgebied van de van nature voorkomende soorten te versterken, is beplanting met inheemse soorten nodig.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
dr. Hans Sprangers

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groeze Beheer BV

Bevoegd gezag
Groesbeek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018