1601. Locatieontwikkeling Stappegoor te Tilburg

Het verder ontwikkelen van de locatie Stappegoor voor sport, onderwijs, leisure en woningbouw.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-05-2005 Datum kennisgeving
04-05-2005 Ter inzage legging van de informatie
13-07-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-11-2005 Kennisgeving MER
17-11-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
23-02-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-05-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De bestaande functie van het gebied Stappegoor voor onderwijs, sport, recreatie en wonen moet verder ontwikkeld. Omdat er daardoor in het plangebied mogelijk meer dan 500.000 bezoekers per jaar extra komen, wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd. De Commissie legde in haar richtlijnenadvies het accent op de bezoekersramingen en de daaruit voortvloeiende verkeersaantrekking en parkeerbehoefte. Verder moest in het MER worden ingegaan op het tegengaan van milieuknelpunten en op het benutten van milieupotenties in en (voor zover relevant) rondom het plangebied.

Bij de toetsing heeft de Commissie om een nadere toelichting gevraagd. De onderbouwing van de gegevens over verkeer en lucht bleek ook hierin moeilijk controleerbaar. De gemeente legt nu nog een aanvullende onderbouwing bij het artikel 19 plan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ruud Jansen
drs. Adrie de Jong
ing. Paul Peeters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
consortium Rabo Vastgoed BV Crapts Projectontwikkelings

Bevoegd gezag
Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018