1609. Verbreding A28 Zwolle-Meppel

Rijkswaterstaat Oost Nederland heeft het voornemen om de capaciteit op de wegvakken Hattemerbroek-Zwolle Zuid en Ommen-Lankhorst op de A28 te vergroten met 1 extra rijstrook. Ten behoeve van de besluitvorming over het tracébesluit wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen De minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-05-2005 Datum kennisgeving
23-05-2005 Ter inzage legging van de informatie
11-07-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2008 Kennisgeving MER
23-12-2008 Ter inzage legging MER
26-02-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER: aan te geven of snelheidsverlaging en/of dynamisch verkeersmanagement probleemoplossend zouden kunnen zijn;

  • per alternatief snelheidsverlaging en/of dynamisch verkeersmanagement als variant op te nemen, dan wel aan te geven wat in zijn algemeenheid de (positieve) effecten van deze maatregelen zouden kunnen zijn voor luchtkwaliteit en geluidhinder;
  • de nadruk te leggen op de verkeer-, geluid- en luchteffecten.

De Commissie heeft het MER getoetst en is van mening dat de essentiële informatie voor besluitvorming ten behoeve van het tracébesluit in het MER aanwezig is.


Uit het MER komt naar voren dat de verbreding een positief effect heeft op de doorstroming van het verkeer en verkeersveiligheid op de A28 tussen Zwolle en Meppel. De Commissie benadrukt het belang om de doorstroming van het bestaande zwaar belaste traject door Zwolle, dat buiten het tracébesluit valt, te monitoren en zo mogelijk maatregelen voor te bereiden om filevorming ten noorden en ten zuiden van het traject Zwolle-Zuid – Ommen te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 09 jan 2013