1612. ZEP Vrijetijdspark Middelburg

Aanleg en exploitatie van een vrijetijdscentrum met attracties op het gebied van entertainment, ontspanning/recreatie, detailhandel en business. Belangrijke attracties zijn een Music Hall en een Nationaal Voetbalmuseum.    Toetsing Aanleg en exploitatie van een vrijetijdscentrum met attracties op het gebied van entertainment, ontspanning, recreatie, detailhandel en business. Belangrijke attracties zijn Music Hall, Voetbal Totaal. Miniatuur Walcheren, en Leisure. Daarnaast komt er een vestiging van het ROC op het terrein.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-06-2005 Datum kennisgeving
01-06-2005 Ter inzage legging van de informatie
12-09-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
14-06-2006 Kennisgeving MER
14-06-2006 Ter inzage legging MER
03-10-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het MER moet in ieder geval bevatten: 

  • een kwantitatieve beschrijving van de verkeerskundige effecten en de effecten op het woon- en leefmilieu (geluidhinder, luchtkwaliteit, parkeerhinder);
  • een beschrijving van de toegepaste principes voor duurzaam bouwen en duurzaam water- en energiebeheer;
een beschrijving van de landschappelijke inpassing van het ZEP in de omgeving.

 

Toetsing:

TCN Property Projects en RECC ontwikkelen in samenwerking met de Gemeente Middelburg het Vrijetijdspark ZEP (Zeeuws Evenementen Park) in het gebied Mortiere. Het park heeft een oppervlakte van ca. 24.000m2. Voor het realiseren van het ZEP is een bestemmingswijziging noodzakelijk. Ten behoeve van de besluitvorming voor deze bestemmingswijziging is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In september 2006 is er een aanvulling op het MER uitgebracht.

Bij toetsing van het MER heeft de Commissie met name aandacht gevraagd om voldoende informatie in het MER op te nemen over de voorgenomen activiteiten, de te verwachte bezoekersaantallen en verkeerseffecten en de landschappelijke inpassing van het park in de omgeving.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling de essentiële informatie aanwezig is. Het MER en de aanvulling geven voldoende informatie over de inrichting van het terrein en de aard van de activiteiten. Met deze informatie worden de verwachtingen ten aanzien van bezoekersaantallen, verkeerseffecten en geluidsbelasting in voldoende mate onderbouwd. Tevens wordt er voldoende aandacht gegeven aan de inpassing in het landschap.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
prof. dr. ir. Frans Maas
ing. Paul Peeters

Voorzitter: prof. dr. ir. Frans Maas
Werkgroepsecretaris: dr. ir. Johan Brons

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TCN Property Projects, RECC en Gemeente Middelburg

Bevoegd gezag
Gemeenteraad van Middelburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018