1630. Molenaars Fokbedrijf BV te Markelo

De voorgenomen activiteit betreft de vergroting van een zeugenbedrijf.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-07-2005 Datum kennisgeving
27-07-2005 Ter inzage legging van de informatie
26-09-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen 2005
Toetsing
08-03-2006 Kennisgeving MER
08-03-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-03-2006 Ter inzage legging MER
25-04-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende richtlijnen
27-04-2010 Adviesaanvraag
29-04-2010 Datum kennisgeving
29-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
20-07-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen 2010
Toetsing geactualiseerd MER
23-11-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-12-2010 Ter inzage legging MER
02-12-2010 Kennisgeving MER
15-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
Voor het realiseren van de uitbreiding moet het bouwblok worden vergroot. Voor de partiële bestemmingsplanherziening dient een strategische milieubeoordeling (SMB) uitgevoerd te worden. Aangezien de inhoudelijke vereisten voor het SMB-rapport vrijwel gelijk zijn aan die voor een MER, ligt het volgens de Commissie voor de hand beide te combineren of goed op elkaar af te stemmen.

Toetsing
De Commisie bracht in april 2006 een positief advies uit over het opgestelde MER, waarna de vergunning werd verleend.

Richtlijnen voor het geactualiseerd MER
In 2009 bleek dat de initiatiefnemer zijn voornemen wilde wijzigen. Het plan is opnieuw een m.e.r.-procedure te doorlopen. Hiervoor zijn zijn in 2010 het MER met enkele aanvullingen ingediend. Deze zijn door de Commissie als startnotitie beoordeeld. Voor het op te stellen MER beschouwt de Commissie de volgende punten als essentiele informatie;

  • de gevolgen van het voornemen op kwetsbare natuur, zoals Natura 2000-gebied "De Borkeld" en de Ecologische Hoofdstructuur, met name de effeceten van verzurende en vermestende stoffen;
  • de geuremmissie van het bedrijf en de invloed daarvan op de geurhinder voor de omgeving;
  • de fijn stofemissie van het bedrijf en de bijdrage daarvan aan de fijn stofconcentratie in de directe omgeving van het initiatief.

Toetsing geactualiseerd MER

Het MER is goed gestructureerd en op heldere wijze geschreven. Hierdoor is het een prettig leesbaar rapport, dat zowel geschikt is voor burgers als voor bestuurlijke besluitvorming. De Commissie signaleerde bij de toetsing aan de vastgestelde richlijnen en de wettelijke inhoudseisen echter een antal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor de besluitvorming. De tekortkomingen betroffen de dimensionering van het ventilatiesysteem en de uitvoering van de geurberekeningen. Door het ontbrken van deze informatie was de juisheid van de emissieberekeningen niet verifieerbaar en waren de effecten van de geurbelasting op de omgeving niet inzichtelijk.

Naar aanleiding hiervan heeft de initatiefnemer de ontbrekende informatie aangeleverd die de Commissie betrokken heeft bij haar oordeel. De Commissie is van mening dat het MER en de aanvulling tezamen de essentiele informatie bevatten voor de besluitvorming.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Molenaars Fok Bedrijf B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 23 dec 2020