1631. Uitbreiding Slibverwerking Noord-Brabant met een 5e verbrandingslijn te Moerdijk

De N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk heeft het voornemen om de huidige inrichting met vier verbrandingslijnen met één verbrandingslijn uit te breiden.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-08-2005 Datum kennisgeving
05-08-2005 Ter inzage legging van de informatie
04-10-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
03-07-2006 Kennisgeving MER
03-07-2006 Ter inzage legging MER
14-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk heeft het voornemen om de huidige inrichting met vier verbrandingslijnen met één verbrandingslijn uit te breiden. Voor deze uitbreiding is een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm) waarvoor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bevoegd gezag zijn. Daarnaast is een vergunning nodig op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en de Wet op de waterhuishouding (Wwh). Bevoegd gezag voor lozingen op de riolering is het Waterschap Brabantse Delta en bevoegd gezag voor inname van en lozing op oppervlaktewateren is Rijkswaterstaat. Ten behoeve van de besluitvorming over de Wm, Wvo en Wwh vergunningen is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. 

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het MER biedt goede en bruikbare informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Daarbij heeft de Commissie nog de aanbeveling om de temperatuur en zuurstofconcentratie

om in de uitbrandruimte van het wervelbed te monitoren zodat een optimale verbranding met een minimale uitstoot van N2O, NO, CO en SO2 gewaarborgd wordt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
drs. Pauline van Veen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Slibverwerking Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Waterschap Brabantse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018