1641. Vleesvarkensbedrijf Landschot te Westelbeers, gemeente Oirschot

Uitbreiding vleesvarkenshouderij   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-08-2005 Datum kennisgeving
30-08-2005 Ter inzage legging van de informatie
31-10-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige emissie van ammoniak van het bedrijf en de depositie van ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden, in relatie tot de achtergronddepositie van ammoniak en de kritische depositiewaarden van de natuurgebieden. Ga specifiek in op de verwachte effecten op de Habitatrichtlijngebieden Landschotse Heide en de Groote Beerze.
  • de huidige cumulatieve geurhinder op leefniveau in termen van mestvarkeneenheden (mve) en stankcirkels en de bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige cumulatieve geurhinder voor gevoelige objecten en gebieden in het studiegebied, als ook het aantal geurgehinderden;
  • een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op reductie van de stankemissies en geurhinder, het beperken van de ammoniakemissies en -depositie op kwetsbare natuurgebieden, en het beperken van de emissies van fijn stof;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Nico Ogink
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. E.M. Rijnen

Bevoegd gezag
Gemeente Oirschot

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018