1647. Windpark Duiven-Zevenaar

Realisatie van een windturbinepark   

Procedure en adviezen

Beoordeling
15-09-2005 Adviesaanvraag
10-11-2005 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de mogelijke externe werking van het windpark op de nabijgelegen Natura-2000-gebieden IJssel en Gelderse Poort een bijzondere omstandigheid is die aanleiding moet geven een m.e.r.-procedure te volgen indien een passende beoordeling conform de toepassing van de Vogelrichtlijn aan de orde is. Indien er geen passende beoordeling behoeft te worden uitgevoerd, is er geen formele aanleiding een m.e.r.-procedure te volgen. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Lon Schöne
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Duurzame Energie en Wind Energie Lathum (WEL)

Bevoegd gezag
Duiven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018