1649. SMB Stationsgebied Utrecht

De gemeente Utrecht wil het Stationsgebied rond Utrecht CS ingrijpend aanpassen. Het station moet worden getransformeerd tot een hoogwaardig mobiliteits- en OV knooppunt. Naast uitbreiding van de huidige OV terminal is het voornemen om in het aangrenzend gebied nieuwe kantoren (ca. 240.000 m2), woningen (ca 2100), voorzieningen en een cultuur/leisure centrum (ca 186.000 m2 ) te realiseren, w.o. muziekcentrum en musea.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-09-2005 Datum kennisgeving
15-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
20-10-2005 Advies uitgebracht
Toetsing
23-02-2006 Kennisgeving MER
23-02-2006 Ter inzage legging MER
18-05-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In 2002 is een m.e.r. procedure opgestart (proj nr. 1307) ter ondersteuning van een bestemmingsplanprocedure. In het MER 1e fase, gepubliceerd in september 2003, zijn strategische keuzen over ruimtelijke opzet, bereikbaarheid en kwaliteit leegomgeving uitgewerkt en door de Commissie getoetst. Tussentijds heeft de gemeente Utrecht besloten af te zien van het ontwikkelen van een (globaal) bestemmingsplan. Daarmee is ook de m.e.r. procedure afgebroken. Om juridische problemen te voorkomen is besloten om de ontwikkeling van het Stationsgebied vast te leggen in een Structuurplan voorzien van een strategische milieubeoordeling (SMB).

Bij haar advies over reikwijdte en detailniveau van de SMB heeft de Commissie de informatie betrokken uit het MER 1e fase ten behoeve van het bestemmingsplan en de beoordeling die de Commissie daarover in november 2003 uitbracht. Zij vraagt in haar advies (oktober 2005) onder andere aandacht voor:

  • een toelichting op het programma van het Structuurplan, met name voor het oppervlak kantoorvoorzieningen;
  • de mogelijkheden om verkeer af te vangen aan de rand van de stad;
  • de maatregelen om overschrijding van luchtkwaliteitsnormen te beperken c.q. te voorkomen;
  • het vastleggen van ambitieniveaus voor geluid voor de verschillende delen van het plangebied. 

De belangrijkste punten bij haar beoordeling van de SMB (mei 2006) zijn:

  • het Stationsgebied scoort in de SMB ten opzichte van de andere opties (Leidsche Rijn en Rijneveld) positief omdat er van uit gegaan wordt dat de werknemers van de te vestigen kantoren voor woon-werkverkeer gebruik gaan maken van OV. De Commissie adviseert om tussentijds te checken of deze veronderstelling ook waarheid wordt. Mocht blijken dat meer woon-werkverkeer toch per auto plaatsvindt dan zal op basis van deze gegevens tussentijds een nieuwe afweging gemaakt moeten worden.
  • In de SMB wordt de spanning tussen de beoogde functies in het Stationsgebied en de extra verkeershinder die deze functies met zich meebrengen, niet opgelost maar doorgeschoven naar vervolgplannen. Daarmee wordt de kans gemist om op dit geĆ«igende strategische niveau verdergaande opties te onderzoeken om het autoverkeer in het Stationsgebied te beperken.
  • De SMB voor het Stationsgebied geeft onvoldoende informatie over luchtkwaliteit om een besluit te kunnen nemen over het Structuurplan. Het in gang zijnde onderzoek dat gepubliceerd wordt met het Structuurplan zal hierin moeten gaan voorzien.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Joep Lax
mr. Albert de Vries
ir. Bob Wiekema

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Utrecht

Bevoegd gezag
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018