1660. Watervisie Lauwersmeer

De provincies Groningen en Friesland zijn van plan om in 2006 de Watervisie Lauwersmeer vast te stellen, waarin enkele principiële beslissingen zullen worden genomen over het waterregiem in het Lauwersmeergebied. Dat is nodig om problemen op het gebied van waterbeheer en natuurbeheer op te lossen / te voorkomen. De Watervisie krijgt de status van een provinciaal omgevingsplan (POP) in Provincie Groningen en wordt opgenomen in het streekplan van Provincie Friesland.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-12-2005 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geadviseerd om de SMB aan te geven welke problemen zich op welke termijn voordoen op het terrein van waterbeheer en natuurbeheer. Aan de hand hiervan moeten heldere doelstellingen en randvoorwaarden worden geformuleerd voor het voornemen, waaraan de alternatieven getoetst kunnen worden op mate van doelbereik.

De instandhoudingsdoelstellingen van het Vogelrichtlijngebied Lauwersmeer en het Vogel- en Habitatrichtlijngebied Waddenzee moeten worden weergegeven. Ook heeft de Commissie gevraagd om aan te geven hoe het voornemen hierop aansluit.

De vier alternatieven (in de notitie over de reikwijdte en het detailniveau aangeduid als scenario’s) moeten worden geoptimaliseerd en vergelijken worden qua milieueffecten met het alternatief van de natuurorganisaties (Stroomlijnenvisie), de referentiesituatie, en elkaar.

Van provincie Groningen heeft de Commissie begrepen dat er na vaststellen van het provinciaal omgevingsplan en het streekplan waarschijnlijk geen concrete beleidsbeslissingen meer worden genomen. Hierdoor zal het SMB gedetailleerd in moeten gaan op de milieueffecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. Kick Hemker
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fryslan
Groningen
Waterschap Noorderzijlvest
wetterskip Fryslan

Bevoegd gezag
Fryslan
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018