1665. SMB Glastuinbouw West-Brabant

De provincie Noord-Brabant wil in West-Brabant de ontwikkeling van een nieuwe projectvestigingslocatie voor glastuinbouw mogelijk maken van ca. 250 ha netto.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-11-2005 Datum kennisgeving
01-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
15-12-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
10-06-2006 Kennisgeving MER
10-06-2006 Ter inzage legging MER
12-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies heeft de Commissie aangegeven dat de geboden informatie in het algemeen goed past bij het strategische karakter van een planMER. Het gehanteerde toetsingskader is op het juiste niveau om de locaties te kunnen beoordelen. De Commissie wijst er ook op dat in het kader van de vervolgbesluitvorming met betrekking tot de locatie voor glastuinbouw en overige ontwikkelingen gedetailleerdere informatie nodig zal zijn. Hierover adviseert de Commissie in het richtlijnenadvies met betrekking tot het besluitMER.

 

Inmiddels is voor zowel de vestiging van de glastuinbouw, als voor de ontwikkeling van het Agro Industrieel Complex Dinteloord (AICD) en de intensivering van werkzaamheden van de bestaande suikerfabriek een m.e.r. procedure gestart (zie nummer 1780). 

Stand van zaken januari 2008: Vooruitlopend op de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening heeft de provincie de locatiekeuze voor het glastuinbouwgebied ingebed in de ontwerp interimstructuurvisie (zie nummer 2012).

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
drs. ing. Leo Oprel
ir. Jacques de Ruijter, MBE
ing. Fred Wagemaker
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Selma van Velsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018