167. Centrale slibverbranding te Zutphen

De zuiveringschappen overwegen voor de lange termijn over te gaan op centrale verbranding van zuiveringsslib omdat na ca. 1992 voldoende nuttige toepassingsmogelijkheden, zoals afzet in de landbouw, zullen ontbreken. Een gemeenschappelijk slibverbrandingsinstallatie word daartoe ontwikkeld. Voor deze installatie is de voorkeurslocatie een terrein naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie van de ZOG te Zutphen.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-07-1988 Datum kennisgeving
01-07-1988 Ter inzage legging van de informatie
29-09-1988 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Nog tijdens het vooroverleg heeft het zuiveringschap Veluwe plannen bekendgemaakt voor de oprichting van een VerTech1-installatie voor de verwijdering van zuiveringsslib in Apeldoorn2, waarmee de deelname van deze initiatiefnemer kwam te vervallen. Na vaststelling van de richtlijnen koos van de overgebleven twee initiatiefnemer het zuiveringschap West-Overijssel, tezamen met het waterschap Regge en Dinkel voor aansluiting bij het initiatief Boeldershoek voor de oprichting van een gecombineerde huisvuilverbranding, slibverbranding en mestdroging in Enschede/Hengelo3. Het zuiveringschap Oostelijk Gelderland heeft daarop besloten het initiatief stop te zetten aangezien de resterende slibhoeveelheden te gering zouden zijn voor een slibverbrandingsinstallatie. Er zal een composteringsinstallatie worden gebouwd. 

 

1 Verticale technologie. 

2 Zie project 205.

3 Zie project 208.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ing. Albert Dragt
ir. Anne Kiestra

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zuiveringschap Oostelijk Gelderland
zuiveringschap Veluwe
zuiveringschap West-Overijssel

Bevoegd gezag
Gelderland
Zuiveringschap Oostelijk Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 01 nov 2018