1672. Golf- en Countryclub de Princepeel

De gebroeders Smits, die eigenaar zijn van het landgoed Princepeel, en de heer Koch zijn voornemens op het landgoed een groots opgezet golfcomplex te realiseren van ruim 100 ha.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-2005 Datum kennisgeving
17-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
18-01-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing a
22-05-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-05-2007 Kennisgeving MER
23-05-2007 Ter inzage legging MER
14-08-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing
23-05-2007 Kennisgeving MER
23-05-2007 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies zijn de volgende punten als hoofdpunten genoemd:

  • de effecten op de (grond)waterhuishouding en de waterkwaliteit en de gevolgen daarvan voor de omgeving, met name aangrenzende natuur;
  • de effecten op natuurdoeltypen en doelsoorten;
  • de aantasting/versterking van de leefgebieden voor struweelvogels en dassen;
  • een inrichtingsalternatief waarbij de hele golfbaan, inclusief de nieuwe natuur buiten de stankcirkels is gesitueerd. Dit alternatief kan alleen achterwege blijven als uit het MER blijkt dat het toegestaan is om de nieuwe natuur er binnen te realiseren;
  • de alternatieven voor de inrichting van de golfbaan en een vergelijking van de alternatieven op met name milieueffecten.

De Commissie heeft tijdens de advisering over de toetsing geconstateerd dat een duidelijke beschrijving van de verschillende varianten voor de ontsluiting van de golfbaan en van de milieueffecten hiervan ontbrak. Hierdoor was niet duidelijk:

  • wat de ontsluitingsvarianten behelsden;
  • of de effecten van de ontsluitingsvarianten op de lokale natuurwaarden onderscheidend zouden zijn.

Op verzoek van de Commissie is door de initiatiefnemer een beschrijving van de varianten voor de ontsluiting aangeleverd. Daarna is nog informatie aangeleverd over de effecten van deze varianten op onder andere natuur. Hiermee is voldoende informatie beschikbaar over de milieugevolgen van het voornemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
ing. Eugène de Beer
dr. ir. Jan Hoeks
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BV Landgoed de Princepeel

Bevoegd gezag
Mill en St. Hubert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018