1682. Project Waterdunen

Met het plan "Waterdunen" beogen de initiatiefnemers (Provincie Zeeland, gemeente Sluis, Stichting het Zeeuws Landschap en Molecaten BV) de noodzakelijke kustverbetering te combinateren met ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied met een oppervlakte van circa 300 hectare.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-12-2005 Datum kennisgeving
01-12-2005 Ter inzage legging van de informatie
13-02-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-01-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-01-2007 Kennisgeving MER
12-01-2007 Ter inzage legging MER
29-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
13-04-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-04-2010 Kennisgeving MER
15-04-2010 Ter inzage legging MER
22-06-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies voor richtlijnen

Ten behoeve van de besluitvorming over de kustversterking en de herinrichting van het gebied wordt de m.e.r.-procedure gevolgd. In het richtlijnenadvies heeft de Commissie aandacht gevraagd voor een nadere uitwerking van het ontwerp en het beheer van het "gecontroleerd intergetijdegebied" en de effecten op veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, bodem en water, natuur, landschap en cultuurhistorie, en hinder. 

Toetsing van het MER

De Commissie heeft een positief toetsingsadvies uitgebracht over het MER, met de kanttekening dat de modelberekeningen voor de te handhaven dynamiek in het gebied nog onzekerheden bevatten. De Commissie beveelt aan om bij de uitwerking van het ontwerp op basis van gedetailleerdere berekeningen aan te tonen dat de benodigde dynamiek in de praktijk haalbaar is, danwel voldoende flexibiliteit kent. Daarnaast doet de Commissie enkele andere aanbevelingen voor het vervolg.

Aanvullend MER

Omdat het uiteindelijke inrichtingsplan afwijkt van de alternatieven in het MER en er nieuwe uitgangspunten voor verkeersintensiteiten in het studiegebied gelden is ten behoeve van het provinciaal inpassingsplan een aanvullend MER opgesteld. De Commissie is van mening dat het aanvullend MER voldoende informatie voor de besluitvorming bevat. Hieruit blijkt dat het inrichtingsplan voor natuur en recreatie positief of neutraal scoort ten opzichte van de oorspronkelijke alternatieven. Het inrichtingsplan leidt volgens het aanvullend MER wel op een aantal wegen tot extra verkeer en daardoor tot extra geluidhinder. De Commissie adviseert om bij verdere besluitvorming alert te zijn op toename van sluipverkeer en aan te geven welke extra verkeers- en geluidmaatregelen (voor zover nodig) worden genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
drs. Yvonne van Manen
ir. Henk Otte

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeeland
Stichting het Zeeuws Landschap
Gemeente Sluis
Molecaten BV
Provincie Zeeland

Bevoegd gezag
Zeeland
Rijkswaterstaat
Gemeente Sluis
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018