1683. Uitbreiding varkenshouderij v.o.f. gebr. Vossen te Roggel

Uitbreiding varkensbedrijf voor 576 kraamzeugen en een reeds vergunde nog niet gebouwde stal wordt aangepast zodat hierin 2433 guste en dragende zeugen gehuisvest kunnen worden. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-12-2005 Datum kennisgeving
14-12-2005 Ter inzage legging van de informatie
09-02-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
17-05-2007 Kennisgeving MER
17-05-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing a
26-07-2007 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De gebroeders Vossen hebben het voornemen om hun varkensbedrijf uit te breiden. Er vindt nieuwbouw plaats van een stal voor 576 kraamzeugen en een reeds vergunde nog niet gebouwde stal wordt aangepast zodat hierin 2433 guste en dragende zeugen gehuisvest kunnen worden. De andere bestaande stallen worden in beperkte mate gewijzigd. Voor het voornemen is een vergun ning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. Voor het voornemen is een vergun ning op grond van de Wet milieubeheer noodzakelijk. Het College van B&W van de gemeente Roggel en Neer is het bevoegde gezag voor deze vergunning. Ten behoeve van het besluit over de vergunningverlening wordt een milieueffect rapport (MER) opgesteld. De Commissie vraagt specifieke aandacht voor een kwantitatieve omschrijving van geurhinder, de emissie van ammoniak en depositie van ammoniak in verzuringgevoelige gebieden. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
v.o.f. Gebroeders Vossen

Bevoegd gezag
Gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018