1686. Aardgasgestookte STEG-centrale InterGen in Rijnmond te Pernis

Intergen, een bedrijf dat verschillende energiecentrales bezit en beheert, wil een nieuwe energiecentrale bouwen en in gebruik nemen bij Rotterdam Pernis. Deze centrale is een uitbreiding van de reeds bestaande 800 megawatt (MW) Warmtekrachtcentrale Rijnmond Energie. De nieuwe centrale is net als de bestaande centrale van het type SToom En Gas (STEG), wordt gestookt met aardgas en heeft een vermogen van 400 MW. De opgewekte elektriciteit zal worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Tevens bestaat de mogelijkheid om warmte of stoom te leveren aan huishoudens en industriële gebruikers. Voor het bouwen van deze centrale zijn vergunningen nodig vanwege: de Wet milieubeheer; de Wet verontreiniging oppervlaktewater; de Wet op de waterhuishouding.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-12-2005 Datum kennisgeving
19-12-2005 Ter inzage legging van de informatie
09-02-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-10-2006 Kennisgeving MER
02-10-2006 Ter inzage legging MER
12-01-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Voor het bouwen van deze centrale zijn vergunningen nodig vanwege de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewater en de Wet op de waterhuishouding.

De Commissie benadrukt in haar richtlijnenadvies voor het MER:

  • om aan te geven welk elektrisch en welk energetisch rendement behaald worden;
  • het meest milieuvriendelijke alternatief met name te richten op verhoging van het energetisch rendement en beperking van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, met name NOx;
  • om de ontwikkelde alternatieven en varianten te toetsen aan het Besluit luchtkwaliteit 2005 en aan de IPPC-richtlijn.

De Commissie concludeert in haar toetsingsadvies dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is.

Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. Er is daardoor goede en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De Commissie vindt met name de beschrijving van de mogelijke maatregelen om de NOx-uitstoot te beperken waardevol.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Richard Zwiers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
InterGen

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018