1695. Uitbreiding pluimveebedrijf mts. Duinkerken-Haanstra te Linde, gem. De Wolden

  wijzigen en uitbreiden van een bestaand vleeskuikenbedrijf    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-01-2006 Datum kennisgeving
19-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
27-03-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
11-10-2006 Kennisgeving MER
11-10-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
11-10-2006 Kennisgeving MER
11-10-2006 Ter inzage legging MER
12-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De maatschap Duinkerken-Haanstra is voornemens haar pluimveebedrijf aan de burgemeester Jansstraat 37 te Linde, gemeente De Wolden uit te breiden naar 133.500 vleeskuikens. Hiervoor wordt een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De Commissie heeft voor de richtlijnen geadviseerd specifieke aandacht te besteden aan een kwantitatieve omschrijving van geurhinder, de emissie van ammoniak en depositie van ammoniak in verzuringgevoelige gebieden en stofemissies. 

 

De Commissie constateerde in het MER enkele essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op de beschrijvingen van de ammoniakdepositie op natuur, het meest milieuvriendelijke alternatief en de energiehuishouding. De Commissie is van oordeel dat in het MER inclusief de aanvulling daarop alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

 

De Commissie heeft daarbij geadviseerd om er bij de besluitvorming niet van uit te gaan dat de ammoniakdepositie op de EHS als niet significant kan worden beoordeeld en om de conclusie dat aan de normen voor het Besluit Luchtkwaliteit wordt voldaan kwantitatief te onderbouwen, voordat een besluit wordt genomen over de milieuvergunning.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
dr. ir. Nico Ogink

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
mts. Duinkerken-Haanstra

Bevoegd gezag
De Wolden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018