1699. Toekomst Lelystad Airport (fase 2)

Het voornemen behelst een gefaseerde ontwikkeling van luchthaven Lelystad. Het MER heeft betrekking op fase 2 van de toekomstige ontwikkeling. Voor fase 1 (= huidige aanwijzing) is een separate m.e.r.-procedure doorlopen.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-01-2006 Datum kennisgeving
04-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
20-03-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport: 

  • het meest milieuvriendelijke alternatief, waarbij gekeken wordt of het wijzigen van onder andere vliegroutes en –procedures kan bijdragen tot het verminderen van de milieubelasting;
  • de effecten van geluid op mens en natuur (omliggende Vogelrichtlijngebieden, met name de Oostvaardersplassen);
  • de effecten van het voornemen op de luchtkwaliteit en de externe veiligheid.
     


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
drs. Adrie de Jong
ing. Rob Vogel
dr. ir. Tjeert ten Wolde

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lelystad Airport

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.1 tot 1-4-2011: Luchtvaartterrein met landingsbaan >= 1800m: aanleg, inrichting of gebruik

Bijgewerkt op: 10 jul 2018