1703. PKB hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV

Tennet, de wettelijke beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het voornemen in de randstad een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aan te leggen: de Randstad 380kV. Om dit mogelijk te maken dient het tweede structuurschema elektriciteitsvoorziening (SEV II) te worden herzien. Hiervoor wordt de procedure van de planologische kernbeslissing (pkb) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-01-2006 Datum kennisgeving
26-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
16-03-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
23-11-2006 Kennisgeving MER
23-11-2006 Ter inzage legging MER
20-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
toetsing planMER
19-05-2008 Kennisgeving MER
19-05-2008 Ter inzage legging MER
23-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding zal uit twee delen bestaan: een Noordring en een Zuidring.

De Commissie heeft op 20 maart 2007 een toetsingsadvies uitgebracht over de Strategische Milieubeoordeling (SMB) en Habitattoets, behorend bij de pkb Randstad 380 kV. Vervolgens heeft de Commissie richtlijnenadviezen uitgebracht voor de Zuidring (projectnummer 1915, 26 juni 2007) en de Noordring (projectnummer 1997, 5 augustus 2008).

Tijdens de bespreking van de pkb in de Tweede Kamer (november 2007) bleek dat het zoekgebied van de pkb Randstad 380 kV ten oosten van Hoofddorp (de Noordring) moest worden gewijzigd.

Hiervoor is een nieuw ontwerp-pkb opgesteld (deel 1) en een bijbehorend plan-MER. In haar toetsingsadvies over het plan-MER van 2 september 2008 constateert de Commissie dat in het plan-MER de essentiele informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Kick Hemker
drs. Sjef Jansen
prof. ir. Eric Luiten
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Richard Zwiers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C24.0 tot 1-4-2011: Bovengrondse hoogspanningsleiding >= 220kilovolt en >= 15km: aanleggen, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 10 jul 2018