1714. Winning van aardgas in blok L09-FA-1 en L09-FB-1

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) heeft het voornemen om op de Noordzee vanaf twee satellietplatformen genaamd L09-FA-1 en L09-FB-1 een aantal gasvelden in productie te nemen in blok L09 op het Nederlandse deel van het continentale plat. Gewonnen gas zal via een aan te leggen pijpleiding naar de bestaande gasbehandelingsinstallatie L09-FF-1 worden getransporteerd en vandaar via de bestaande NOGAT-leiding worden afgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie te Den Helder. De gasproductie wordt geschat op een maximum van 6 miljoen Nm3 per dag en de productie wordt geschat op 15-20 jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-04-2006 Datum kennisgeving
13-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
29-05-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-07-2006 Kennisgeving MER
19-07-2006 Ter inzage legging MER
12-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) categorie C17.2 is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over vergunningverlening voor het oprichten en in standhouden van de satellietplatformen op grond van artikel 40 Mijnbouw-wet.

In het richtlijnenadvies werd o.a. aandacht gevraagd voor de lozing van productiewater en natuur.

In het toetsingsadvies concludeerde de Commissie is dat de essentiƫle informatie in het MER tezamen met de vergunningaanvragen ingevolge de Mijnbouwwet aanwezig is.

Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. Er is daardoor goede en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De samenvatting geeft een goed beeld van de belangrijkste informatie in het MER.

Ten behoeve van de verdere besluitvorming beveelt de Commissie aan:

  • Plaatsing satellietplatformen; om de geluidsemissies en de mogelijke effecten op de zeezoogdieren in beeld te laten brengen en hier bij de vergunningverlening aandacht aan te besteden;
  • Toepassing mijnbouwhulpstoffen; om te laten beschrijven hoe voorkomen zal worden dat de sodaconcentratie in de MEG-stroom voortdurend toeneemt en of er milieueffecten te verwachten zijn van eventuele vervanging c.q. regeneratie van de MEG;
  • Archeologie; om nader onderzoek naar archeologische waarden te laten verrichten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NAM

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 18 dec 2007