1723. Westelijke Randweg, gemeente Borne

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne wil een randweg aanleggen langs de westkant van Borne.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-03-2006 Datum kennisgeving
03-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
02-05-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. In het kader van de bestemmingsplanwijziging van de westelijke randweg wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van Borne is bij dit initiatief bevoegd gezag. De Commissie beschouwt o.a. de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • de meest milieuvriendelijke alternatieven moeten voor de drie afzonderlijke tracés Westelijke randweg, Rondweg Zenderen en Verbindingtracé, worden beschreven;
  • landschap, cultuurhistorie en archeologie dienen bijzondere aandacht te krijgen bij de effectbepaling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Wilfried Hessing
ir. Henk Otte
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
college van B en W van Borne

Bevoegd gezag
Borne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018