1738. Rondweg Oudenbosch

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Halderberge (initiatiefnemer) wil een rondweg aanleggen rond Oudenbosch.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-03-2006 Datum kennisgeving
16-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
16-05-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-12-2007 Kennisgeving MER
06-12-2007 Ter inzage legging MER
10-12-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
10-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van deze bestemmings-planprocedure is een milieueffectrapport (MER) gemaakt. De gemeenteraad van Halderberge treedt bij dit initiatief op als bevoegd gezag. In de richtlijnen zijn o.a. de volgende punten als essentiële informatie voor het MER aangegeven:

  • Probleem- en doelstelling: de geschetste verkeersproblemen moeten nader worden gedefinieerd en zoveel mogelijk gekwantificeerd, zodat toetsbare doelstellingen kunnen worden afgeleid. De doelstellingen moeten zodanig worden geformuleerd dat ze in het planvormingsproces een rol kunnen vervullen bij de rangschikking van de alternatieven op doelbereik en probleemoplossend vermogen.
  • Alternatieven: de noordelijke en zuidelijke alternatieven moeten met dezelfde kwaliteit en diepgang te worden uitgewerkt en de mogelijke milieueffecten hiervan te worden bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eventuele toekomstige noord-oost tangent bij Roosendaal en de transformatiegebieden.

Het MER is goed leesbaar en kent een logische opbouw. In het MER zijn de noordelijke en zuidelijke alternatieven van de aan te leggen rondweg uitgewerkt en de mogelijke milieueffecten hiervan bepaald. Belangrijke milieuaspecten zijn verkeer (met de daaraan gerelateerde aspecten luchtkwaliteit en geluid), natuur en landschap.

Aanvankelijk constateerde de Commissie in het MER een aantal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op :

  • het mma (keuze basisalternatief voor het mma, effecten van het mma en mitigerende maatregelen);
  • de effecten van het gecombineerde alternatief Z1/Z2B;
  • de samenvatting van het MER.

Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegd gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een aanvulling op het MER te maken. Deze aanvulling is door de initiatiefnemer aangeleverd en vervolgens betrokken bij de toetsing van het MER.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is. Ten behoeve van de verdere uitwerking en besluitvorming beval de Commissie o.a. aan om:

  • Meest milieuvriendelijke alternatief; de mogelijkheden van (aanvullende) mitigerende maatregelen  nader te bekijken en te betrekken bij de uitwerking van het voorkeursalternatief;
  • Alternatieven; na te gaan of het gewijzigde voorkeursalternatief inderdaad binnen de bandbreedte van de onderzochte milieueffecten blijft, alvorens het bestemmingsplan vast te stellen;
  • Samenvatting; bij de ter inzage legging van het (ontwerp-)bestem­mingsplan de gewijzigde samenvatting in samenhang te presenteren met de gewijzigde scoretabel “alternatieven en varianten inclusief mma en voorkeursvariant”, zodat besluitvormers en insprekers zich een goed beeld kunnen vormen van het MER.

Op 12 mei 2009 heeft de Commissie een aanvullend advies gegeven over de notitie ‘Onderbouwing uitwerking voorkeursalternatief – Rondweg Oudenbosch (Oranjewoud & gemeente Halderberge, februari 2009)’. Op basis van de notitie constateert de Commissie dat de resultaten van het MER mogen worden gebruikt voor de milieubeoordeling van het voorkeursalternatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ir. Joep Lax
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ir. Jan Adriaan Nuesink

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Halderberge

Bevoegd gezag
Gemeente Halderberge

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 21 dec 2012