1747. Verbreding N209 Ankie Verbeek-Ohrlaan (Rotterdam) - Boterdorpseweg/Bergweg-Zuid (Lansingerland)

De provincie Zuid-Holland is voornemens om de verkeersproblemen op het traject van de N209 tussen het kruispunt Ankie Verbeek-Ohrlaan (gemeente Rotterdam) en de aansluiting Boterdorpseweg/Bergweg-Zuid (gemeente Bergschenhoek) te verbeteren. De oplossing richt zich op een wegverbreding die ruimtelijk wordt vastgelegd in bestemmingsplannen waarvoor de gemeenteraden van Rotterdam en Langingerland bevoegd gezag zijn.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-04-2006 Datum kennisgeving
21-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
19-06-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-06-2008 Kennisgeving MER
06-06-2008 Ter inzage legging MER
17-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-08-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport: 

  • een onderbouwing van de houdbaarheid en betrouwbaarheid van de prognoses en daarmee van de probleemvaststelling en het probleemoplossend vermogen van de alternatieven;
  • de gevolgen van de verbreding op de omgeving;
  • de veranderingen in de luchtkwaliteit en geluidbelasting;
  • de mogelijkheden om barrières in de ecologische en recreatieve verbindingen te verbeteren.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het MER geeft de noodzakelijke informatie over de milieugevolgen van de verschillende alternatieven.

Aandachtspunten voor de besluitvorming zijn volgens de Commissie de onzekerheid over de aanleg van de rijksweg 13/16 en de vastlegging van de randvoorwaarden voor water, ecologie en recreatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Johan Janse
ing. Dick Rooks
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018