1756. Golfbaan De Golfhorst Gemeente Horst aan de Maas

Golfhorst bv wil haar bestaande 18-holes-golfbaan optimaliseren en heeft het voornemen een nieuwe 18-holes-golfbaan (op ca. 100 ha) aan te leggen, aansluitend op de bestaande baan. Tevens worden een tweede accommodatie en parkeervoorzieningen gerealiseerd.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-04-2006 Datum kennisgeving
26-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
21-06-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De voorgenomen ontwikkeling versterkt de recreatieve functies en de noord-zuidrelatie in de landschapsstructuur en de ecologische verbinding tussen bosgebieden. Er wordt onvoldoende uitgegaan van de oost-westrelatie in het gebied die gevormd wordt door de open landschapsstructuur en waarbij de hydrologische relatie tussen de hogere gronden en de lager gelegen delen en beeksystemen van belang is. De Commissie adviseert daarom een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) te ontwikkelen dat mede gebaseerd is op een systeemanalyse waarin de landschapsecologische en geohydrologische kenmerken van het gebied worden beschreven. Deze kenmerken dienen de dragers van het alternatief te zijn, waarbij zowel de ecologische potenties van oost-westrelaties als van noord-zuidrelaties worden benut. 

 

Verder adviseert de Commissie om:

  • bij het ontwikkelen van de alternatieven ook aandacht te besteden aan mogelijkheden om bestaand recreatief gebruik van het gebied te handhaven;
  • met name extra aandacht te besteden aan de beschrijving van de huidige situatie van en de effecten op ecologie, geohydrologie en landschapsecologische kenmerken;
  • aan te tonen dat voldaan wordt aan de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Golfhorst bv

Bevoegd gezag
Gemeente Meerlo-Wanssum
Sevenum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018