1760. Muziekpaleis Utrecht

Het voornemen van verschillende publieke en private partijen, waaronder de gezamenlijke muziekpartners, de gemeente Utrecht vertegenwoordigd door het College van burgemeester en wethouders, de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) en het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Utrecht, Dienst Muziekcentrum Vredenburg (coördinerend initiatiefnemer), is om drie cultuurinstellingen Muziekcentrum Vredenburg, Jazz-podium SJU en Popcentrum Tivoli onder te brengen in één gebouw.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-05-2006 Datum kennisgeving
03-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
05-07-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
toetsing
11-06-2008 Kennisgeving MER
11-06-2008 Ter inzage legging MER
17-06-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-08-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aangezien het college van burgemeester en wethouders in deze zowel bevoegd gezag als coördinerend initiatiefnemer is, adviseert de Commissie om aan te geven hoe met de diverse verantwoordelijkheden zal worden omgegaan.

Het richtlijnenadvies geeft verder aan welke onderdelen in het MER behandeld moeten worden, waaronder:

  • Doel en reikwijdte m.e.r.; Dit initiatief maakt deel uit van het grotere plan tot herinrichting van het Stationsgebied Utrecht. Geef een duidelijke toelichting over de relatie tussen het SMB Stationsgebied Utrecht en dit MER. Geef aan welke milieueffecten op globaal niveau in de SMB worden beschreven, welke opgaven daaruit volgen voor het structuurplan en wat de resterende opgaven dan zijn voor dit MER voor het muziekpaleis.
  • Voorgenomen activiteit; geef een korte toelichting op de locatiekeuze.
  • Autonome ontwikkeling; het structuurplan en de daaraan gerelateerde ontwikkelingen moeten als alternatieve referentie worden meegenomen. 
  • Alternatieven; motiveer de gemaakte ontwerpkeuze, waarbij aangegeven moet worden waarom andere alternatieven dan het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijke alternatief buiten beschouwing zijn gelaten.
  • Milieueffecten; uitwerking van o.a. de (milieu)effecten verkeer, lucht en geluid.

De Commissie heeft het MER getoetst aan de wettelijke vereisten en de vastgestelde richtlijnen en is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is.

Het MER maakt op een heldere wijze duidelijk dat met name de milieuthema’s die nauw samenhangen met de bezoekersstromen en de daarmee samenhangende beïnvloeding van het verkeer van en naar het Muziekpaleis van belang zijn.

De Commissie geeft in haar toetsingsadvies enkele aanbevelingen ten aanzien van:

  • bezoekersaantallen;
  • verkeer en daaraan gerelateerde milieuaspecten lucht en geluid;
  • verkeersmodellen (algemeen);
  • geluidoverdracht vanuit het muziekpaleis naar omgeving;
  • meest milieuvriendelijke alternatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Joep Lax

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018