1770. Aardgasleiding Zuid-Beveland

Delta NV heeft het voornemen om in het Sloegebied een gasgestookte elektriciteitscentrale van 840 MW te bouwen en te exploiteren. Om te kunnen voldoen aan de emissieeisen die worden gesteld aan een elektriciteitscentrale, dient de centrale te worden voorzien van de brandstof hoogcalorisch gas (HC-gas). De transportcapaciteit van de bestaande gasinfrastructuur voor hoogcalorisch gas naar het Sloegebied is niet toereikend om de nieuwe centrale van HC-gas te voorzien. Hiervoor is een nieuwe gasleiding nodig. Delta is voornemens om een nieuwe 48" gasleiding van Woensdrecht tot aan het Sloegebied te realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-05-2006 Datum kennisgeving
24-05-2006 Ter inzage legging van de informatie
12-07-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-12-2006 Kennisgeving MER
06-12-2006 Ter inzage legging MER
17-01-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
15-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-12-2007 Datum kennisgeving
12-12-2007 Ter inzage legging van de informatie
04-02-2008 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In deze procedure zijn de startnotitie en het MER samengevoegd in één document. Deze startnotitie/MER zal twee keer ter inzage worden gelegd.

De volgende punten missen nog in de startnotitie/MER en zijn essentieel. Dat wil zeggen dat in een aanvulling op het huidige document de volgende informatie moet worden gepresenteerd:

 • inzicht in de achtergrond van het voornemen en de keuze voor een buisdiameter van 48;
 • een overzicht van de mitigerende compenserende maatregelen die toegepast kunnen worden. Geef hierbij aan welke van deze maatregelen onderdeel uitmaken van het voorkeursalternatief en welke afwegingen een rol hebben gespeeld bij het al dan niet toepassen van de maatregelen;
 • uitleg over de omvang van het gekozen studiegebied in relatie tot de te verwachten effecten van bemaling;lokale risicoverhogende omstandigheden t.g.v. bijvoorbeeld hoogspanningskabels en windmolens.

   Na vaststellen van de richtlijnen door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal, college van burgemeester en wethouders van gemeente Kapelle en Rijkswaterstaat Zeeland is op een aantal punten een aanvulling geschreven. Over deze aanvulling en de startnotitie/MER is op 17 januari 2007 een toetsingsadvies uitgebracht. Op dat moment had de gemeenteraad van gemeente Woensdrecht geen richtlijnen vastgesteld. Dit hield in dat het compressorstation geen onderdeel meer uit maakte van de m.e.r.-procedure en dat er geen compressorstation zou worden gerealiseerd. Op 15 februari 2007 heeft de gemeenteraad van Woensdrecht alsnog richtlijnen vastgesteld. Op basis van deze richtlijnen is een tweede aanvulling op de startnotitie/MER geschreven. Dit toetsingsadvies richt zich met name op de tweede aanvulling, die betrekking heeft op het compressorstation.

  • Betrokken partijen

   Samenstelling van de laatste werkgroep

   dr. Gijs-Jan van Blokland

   Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
   Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

   Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

   Initiatiefnemer
   DELTA Energy B.V.

   Bevoegd gezag
   Reimerswaal
   Kapelle
   Rijkswaterstaat
   Gemeente Woensdrecht

   Overige gegevens

   Gebied: Nederland, provincie Zeeland


   Categorieën Besluit m.e.r.

   Code Omschrijving
   C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicaliën (>=800mm >=40 km)

   Bijgewerkt op: 10 jul 2018