1779. Veiligstellen drinkwaterwinning Schalterberg

Drinkwaterbedrijf Vitens wil oppervlaktewater (tot een maximum van 4 miljoen m3 per jaar) gaan infiltreren; het doel is hiermee verdroging van natuurgebieden tegen te gaan zonder de winning van grondwater voor de bereiding van drinkwater te verminderen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-06-2006 Datum kennisgeving
21-06-2006 Ter inzage legging van de informatie
31-08-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-08-2009 Kennisgeving MER
19-08-2009 Ter inzage legging MER
03-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geadviseerd goed te motiveren waarom infiltratie als maatregel te verkiezen is boven andere maatregelen om de grondwaterstand te beïnvloeden. De rest van het advies heeft betrekking op de manier waarop de effecten van infiltratie onderzocht en beschreven zouden moeten worden.

 

De Commissie is van mening dat het MER voldoende informatie geeft voor besluitvorming. Zij merkt hierbij op dat door de gekozen formulering van de doelstelling een alternatief maatregelenpakket, te weten het deels stopzetten van de afvoer van de Vrijenberger en Veldhuizer Spreng, niet is uitgewerkt. Het MER geeft echter voldoende informatie om af te leiden dat het voorkeursalternatief tot de meest milieuvriendelijke methoden o de gekozen doelstelling te behalen behoort.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Kick Hemker
ir. Bert Pijpers
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vitens N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018