1780. Agro- en Foodcluster West-Brabant

De provincie Noord Brabant wil op de locatie Prinsenpolder een glastuinbouwgebied van maximaal 600 hectare en een bedrijventerrein van maximaal 120 hectare ontwikkelen. Dit in combinatie met ontwikkelingen op het terrein van de bestaande suikerfabriek van maximaal 60 hectare. In de hoofdpunten van het richtlijnenadvies van 12 september 2006 geeft de Commissie aan dat in het MER aandacht besteed moet worden aan: een nadere motivering van een mogelijke samenwerking tussen SuikerUnie en de bedrijven op het bedrijventerrein; onderbouwing van de ruimtelijke indeling van het gebieduitwerking van een aantal alternatieven.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-06-2006 Datum kennisgeving
10-06-2006 Ter inzage legging van de informatie
12-09-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
18-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-04-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Er is een plan-MER opgesteld  voor de locatiekeuze in het kader van de interim-structuurvisie Brabant (projectnummer 2012). Zie aldaar voor het toetsingsadvies.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie een aantal onzorgvuldigheden in het MER geconstateerd. Het betrof de onderwerpen:

  • synergie / symbiose
  • lichthinder
  • waterkwaliteit
  • meest milieuvriendelijk alternatief (mma)

Naar aanleiding van het overleg heeft het bevoegd gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen om een aanvulling op het MER te maken.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiƫle informatie voor besluitvorming aanwezig is.

Uit het MER en de aanvulling blijkt, dat voor de daadwerkelijke realisatie van de mogelijkheden voor symbiose/synergie zowel een activerend maatregelenpakket als een stimulerende regie nodig is. De Commissie sluit de mogelijkheid niet uit dat de milieueffecten van het AFC bij ontbreken hiervan uiteindelijk vergelijkbaar zijn met een willekeurige combinatie van bedrijventerrein en glastuinbouwcomplex.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Faasen
drs. Jacques Leemans
drs. ing. Leo Oprel
ir. Jacques de Ruijter, MBE
ir. Jan Termorshuizen
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TOM (Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij)
Suiker Unie
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018