1785. Tankterminal Industrieterrein Westpoort in de Afrikahaven te Amsterdam

De oprichting van een nieuwe tankterminal voor olieproducten in de Afrikahaven aan het Industrieterrein Westpoort ten noordwesten van Amsterdam aan het Noordzeekanaal. De voornaamste producten die zullen worden opgeslagen zijn benzine (en benzinecomponenten), gasolie en diesel. De terminal zal een opslagcapaciteit van 1,1 miljoen m3 hebben met een doorzet van maximaal 16,5 miljoen m3 per jaar. In twee fasen worden in totaal 39 tanks met leidingensystemen, twee steigers en twee kades gebouwd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-07-2006 Datum kennisgeving
06-07-2006 Ter inzage legging van de informatie
31-08-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-10-2007 Kennisgeving MER
11-10-2007 Ter inzage legging MER
30-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie in het bijzonder aandacht voor een beschrijving van de (bandbreedte van de) samenstelling van de producten en de toe te passen dampverwerkingsinstallatie. Ook dienen risico’s (externe veiligheid) voldoende te worden beschreven.

De Commissie heeft het MER getoetst en vastgesteld dat de essentiele informatie voor de besluitvorming aanwezig is.  In het MER en het addendum hierop zijn diverse varianten beschreven waarmee in de milievergunning de emissies van dampen (bestaande uit vluchtige organische stoffen) kunnen worden beperkt . Hierbij verdient ook verlaging van de zogenoemde daklandingsemissie aandacht, dit rekening houdend met lokale omstandigheden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
ing. Wim Been
Leo de Leu
ir. Ton van der Maarel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vopak Terminal Westpoort BV

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 25 mrt 2008