1791. SMB Structuurplan Lokerbroek

De gemeente Rijssen-Holten wil een bedrijventerrein ontwikkelen ten zuidwesten van Holten. Het bedrijventerrein komt nabij de afrit Lochem/Holten van de A1 te liggen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-07-2006 Datum kennisgeving
14-07-2006 Ter inzage legging van de informatie
22-08-2006 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
20-12-2006 Kennisgeving MER
20-12-2006 Ter inzage legging MER
07-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER moet worden uitgewerkt

 • een motivering van de locatiekeuze
 • voor welke categorie en type bedrijven het bedrijventerrein wordt aangelegd
 • de ambitie met intensief en meervoudig ruimtegebruik, duurzame inrichting, inwaartse milieuzonering en landschap en natuur.
 • de milieueffecten in het bijzonder water en verkeer en vervoer
 • de kansen en bedreigingen voor de gekozen locatie;

Het MER bevat een goede beschrijving van de inrichtingsmodellen voor de locatie Lokerbroek en van de effecten op het milieu. Er is daardoor goede en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De effectbeschrijving van geluid, lucht, externe veiligheid, water, natuur, archeologie en landschap zijn helder en waardevol.

 Het toetsingsadvies bevat een aantal aanbevelingen over:

 • actualisatie van de behoefteraming
 • duurzaamheid en intensief ruimtegebruik concreet uit te werken in een programma van eisen
 • calamiteitenroutes mee te nemen in de besluitvorming.
 • bij gronduitgifte rekening te houden met de invloed van gefaseerde aanleg.
 • verkeersontsluiting nader te onderbouwen met capaciteitsberekeningen op basis van I/C-verhoudingen
 • de waterhuishoudkundige maatregelen inclusief beheer en onderhoudverder financieel te verankeren

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
ir. Jon van Dijk
Leo de Leu
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijssen-Holten

Bevoegd gezag
Rijssen-Holten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 22 feb 2008